Polityka prywatności

XELTO DIGITAL Sp. z o.o.
z siedzibą pod adresem: ul. Kurniki 9, 31-156 Kraków, Polska,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO– KRS pod numerem: 0000841003,
NIP: 6762580430, REGON: 386040730, kapitał zakładowy 50 000,00 ZŁ,
Strona internetowa: https://xeltodigital.com/ (zwana dalej „Stroną internetową”)

(zwana dalej „Spółką”)

W ramach prowadzonej działalności zarządza ona i przetwarza dane osobowe podmiotów wyszczególnionych poniżej. Niniejsze Zasady przetwarzania danych osobowych (zwane dalej „Zasadami”) przedstawiają osobom, których dane dotyczą, okoliczności przetwarzania ich danych osobowych i prawa, które posiadają w związku z takim przetwarzaniem.

1. OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, CELE, ZAKRES, CZAS TRWANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

1. KLIENCI – PRZEDSIĘBIORCY (SAMOZATRUDNIENI)

Jako administrator Spółka przetwarza dane osobowe klientów – przedsiębiorców (samozatrudnionych) dla celów, w zakresie, według podstaw prawnych i w okresach wskazanych poniżej:

 • Cel: Negocjacje dotyczące zawarcia umowy o świadczenie usług, zawarcie takiej umowy i wykonanie takiej umowy.
  Zakres danych: Imię i nazwisko/ nazwa firmy, siedziba, dane dotyczące wpisu do rejestru publicznego, numer telefonu, adres email, numer rachunku bankowego, podpis.
  Podstawa prawna: Konieczność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną, lub w celu wdrożenia działań podejmowanych na prośbę osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  Okres: Przez okres konieczny do przeprowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy i wykonania umowy.
 • Cel: Cele księgowe i podatkowe oraz wypełnienie obowiązków z zakresu archiwizacji.
  Zakres danych: Imię i nazwisko/ nazwa firmy, siedziba, dane dotyczące wpisu do rejestru publicznego, numer rachunku bankowego, podpis.
  Podstawa prawna: Konieczność przetwarzania, aby spełnić zobowiązania prawne nałożone na Spółkę przez prawo.
  Okres: Przez obowiązkowy okres 10 lat, chyba że prawo przewiduje dłuższe okresy.
 • Cel: Wykonanie jakichkolwiek roszczeń Spółki (przechowywanie danych koniecznych jako dowody w postępowaniu sądowym).
  Zakres danych: Imię i nazwisko/ nazwa firmy, numer identyfikacyjny, siedziba, dane dotyczące wpisu do rejestru publicznego, podpis.
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes.
  Okres: W okresie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu do upływu okresów przedawnienia.
 • Cel: Wysyłanie niezamówionych komunikatów komercyjnych.
  Zakres danych: Imię, nazwisko, adres email.
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes (marketing bezpośredni).
  Czas trwania: W okresie współpracy z klientem, po zakończeniu współpracy – przez okres 3 lat.
 • Cel: Wysyłanie komunikatów komercyjnych dla celów marketingowych i reklamowych.
  Zakres danych: Imię, nazwisko i adres email.
  Podstawa prawna: Zgoda.
  Okres: Tak długo jak to jest uzasadnione i konieczne, do momentu wycofania zgody.

2. OSOBY KONTAKTOWE KLIENTÓW – PODMIOTÓW PRAWNYCH: CZŁONEK ORGANU STATUTOWEGO LUB INNA OSOBA UPOWAŻNIONA DO PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE ZAWARCIA I WARUNKÓW UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG LUB ZMIANY WARUNKÓW UMOWY ORAZ DO KOMUNIKACJI DOTYCZĄCEJ WYKONANIA UMOWY PO STRONIE KLIENTA

Jako podmiot przetwarzający Spółka przetwarza dane osobowe członka organu statutowego lub innej osoby upoważnionej do prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia i warunków umowy o świadczenie usług lub zmiany warunków umowy oraz do komunikacji dotyczącej wykonania umowy po stronie klienta dla celów, w zakresie, według podstaw prawnych i w okresach wskazanych poniżej:

 • Cel: Negocjacje w sprawie zawarcia, warunków lub zmiany warunków Umowy o świadczenie usług oraz komunikacja dotycząca wykonania Umowy, komunikacja dotycząca świadczenia innych usług Spółki.
  Zakres danych: Imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, podpis.
  Podstawa prawna: Umowa o świadczenie usług zawarta z klientem.
  Okres: Przez okres konieczny do przeprowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia, warunków lub zmiany warunków umowy oraz przez okres komunikacji dotyczącej wykonywania umowy.
 • Cel: Wykonanie jakichkolwiek roszczeń Spółki (przechowywanie danych koniecznych jako dowody w postępowaniu sądowym).
  Zakres danych: Imię, nazwisko, podpis.
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes.
  Okres: W okresie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu do upływu okresów przedawnienia.

Jako administrator danych osobowych dla wspomnianych wyżej osób, których dane dotyczą, Spółka przetwarza dane osobowe dla celów, w zakresie, według podstaw prawnych i w okresach wskazanych poniżej:

 • Cel: Wysyłanie niezamówionych komunikatów komercyjnych.
  Zakres danych: Imię, nazwisko, adres email.
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes (marketing bezpośredni).
  Okres: Przez okres współpracy z klientem będącym podmiotem prawnym oraz po zakończeniu współpracy przez okres 3 lat albo do momentu, gdy osoba, której dane dotyczą, przestanie reprezentować klienta.
 • Cel: Wysyłanie komunikatów komercyjnych dla celów marketingowych i reklamowych.
  Zakres danych: Imię, nazwisko i adres email.
  Podstawa prawna: Zgoda.
  Okres: Tak długo jak to jest uzasadnione i konieczne, do momentu wycofania zgody.

 3. OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH KLIENTA

Jako podmiot przetwarzający Spółka przetwarza dane osobowe osób trzecich zawarte w systemach informatycznych klientów Spółki dla celów, w zakresie, według podstaw prawnych i w okresach wskazanych poniżej:

 • Cel: Świadczenie usług przez Spółkę na rzecz klientów na podstawie umowy o świadczenie usług.
  Zakres danych: W zakresie określonym przez klienta, zazwyczaj imię, nazwisko, rachunek bankowy, adres email, data urodzenia, numer identyfikacyjny, numer VAT, adres do faktury.
  Podstawa prawna: Konieczność przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy o świadczenie usług, której klient jest stroną.
  Okres: Przez okres obowiązywania Umowy o świadczenie usług.

4. OSOBY KONTAKTOWE POTENCJALNYCH KLIENTÓW

Jako administrator Spółka przetwarza dane osobowe osób kontaktowych potencjalnych klientów Spółki dla celów, w zakresie, według podstaw prawnych i w okresach wskazanych poniżej:

 • Cel: Kontakt z osobą na potrzeby ustanowienia współpracy i przedstawienia oferty usług Spółki, zawarcia umowy o świadczenie usług.
  Zakres danych: Imię, nazwisko, adres email lub numer telefonu.
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes (pozyskiwanie nowych klientów).
  Okres: Przez okres konieczny do przedstawienia usług Spółki i nawiązania współpracy biznesowej, najpóźniej do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty Spółki.

Jeżeli Spółka nie uzyska powyższych danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, źródłem danych osobowych pozyskanych przez Spółkę jest:

 • strona internetowa potencjalnego klienta lub inna ogólnie dostępna strona internetowa, lub
 • publicznie dostępny profil osoby, której dane dotyczą, w sieci społecznościowej LinkedIn.

5. OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY

Jako administrator Spółka przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy dla celów, w zakresie, według podstaw prawnych i w okresach wskazanych poniżej:

 • Cel: Przeprowadzenie procedury wyboru pracownika na stanowisko.
  Zakres danych: Dane podane w CV, zazwyczaj imię, nazwisko, stanowisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, wykształcenie, poprzednie miejsce zatrudnienia.
  Podstawa prawna: Konieczność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną, lub w celu wdrożenia działań podejmowanych na prośbę osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  Czas trwania: Przez okres przeprowadzania procedury wyboru.

6. PRACOWNICY – UMOWA O PRACĘ

 • Cel: Negocjacje dotyczące zawarcia umowy o pracę, zawarcie takiej umowy i wykonanie takiej umowy.
  Zakres danych: Imię, nazwisko, stanowisko, numer urodzenia, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, podpis, wykształcenie, informacje zdrowotne (obowiązkowe badania lekarskie), numer rachunku bankowego.
  Podstawa prawna: Konieczność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną, lub w celu wdrożenia działań podejmowanych na prośbę osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  Okres: Przez okres konieczny do przeprowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy i wykonania umowy.
 • Cel: Cele księgowe, płacowe i podatkowe oraz wypełnienie obowiązków z zakresu archiwizacji.
  Zakres danych: Imię, nazwisko, numer urodzenia, data urodzenia, adres zamieszkania, stan cywilny (informacje o liczbie posiadanych dzieci, informacje o małżonku), nazwa i kod firmy zapewniającej ubezpieczenie zdrowotne, numer osoby ubezpieczonej, podpis.
  Podstawa prawna: Konieczność przetwarzania, aby spełnić zobowiązania prawne nałożone na Spółkę przez prawo.
  Okres: Przez obowiązkowy okres wynoszący maksymalnie 30 lat, chyba że prawo przewiduje inne okresy.
 • Cel: Wykonanie jakichkolwiek roszczeń Spółki (przechowywanie danych koniecznych jako dowody w postępowaniu sądowym).
  Zakres danych: Imię, nazwisko, numer urodzenia, data urodzenia, adres zamieszkania, podpis.
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes.
  Okres: W okresie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu do upływu okresów przedawnienia.
 • Cel: Przedstawienie Spółki na Stronie internetowej.
  Zakres danych: Imię, nazwisko, stanowisko, profil.
  Podstawa prawna: Zgoda.
  Okres: Przez czas trwania stosunku pracy lub do momentu wycofania zgody.

7. PRACOWNICY – UMOWY O WYKONYWANIE PRACY POZA STOSUNKIEM PRACY

 • Cel: Negocjacje w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie pracy poza stosunkiem pracy (zwanej dalej „Umową”), zawarcie takiej Umowy i wdrożenie takiej Umowy.
  Zakres danych: Imię, nazwisko, stanowisko, numer urodzenia, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, podpis, numer rachunku bankowego.
  Podstawa prawna: Konieczność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną, lub w celu wdrożenia działań podejmowanych na prośbę osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  Okres: Przez okres konieczny do przeprowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy i wykonania umowy.
 • Cel: Cele księgowe, płacowe i podatkowe oraz wypełnienie obowiązków z zakresu archiwizacji.
  Zakres danych: Imię, nazwisko, numer urodzenia, data urodzenia, adres zamieszkania, stan cywilny (informacje o liczbie posiadanych dzieci, informacje o małżonku), nazwa i kod firmy zapewniającej ubezpieczenie zdrowotne, numer osoby ubezpieczonej, podpis.
  Podstawa prawna: Konieczność przetwarzania, aby spełnić zobowiązania prawne nałożone na Spółkę przez prawo.
  Okres: Przez okres wynoszący maksymalnie 10 lat, chyba że prawo przewiduje inne okresy.
 • Cel: Wykonanie jakichkolwiek roszczeń Spółki (przechowywanie danych koniecznych jako dowody w postępowaniu sądowym).
  Zakres danych: Imię, nazwisko, numer urodzenia, data urodzenia, adres, podpis.
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes.
  Okres: W okresie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu do upływu okresów przedawnienia.
 • Cel: Przedstawienie Spółki na Stronie internetowej.
  Zakres danych: Imię, nazwisko, stanowisko, profil.
  Podstawa prawna: Zgoda.
  Okres: Przez czas trwania stosunku pracy lub do momentu wycofania zgody.

8. DOSTAWCY (SAMOZATRUDNIENI)

Jako administrator Spółka przetwarza dane osobowe dostawców (samozatrudnionych) dla celów, w zakresie, według podstaw prawnych i w okresach wskazanych poniżej:

 • Cel: Negocjacje dotyczące zawarcia umowy z dostawcą, zawarcie takiej umowy i wykonanie takiej umowy.
  Zakres danych: Imię i nazwisko/ nazwa firmy, siedziba, informacje dotyczące wpisu do rejestru publicznego, numer telefonu, adres email, numer rachunku bankowego, podpis.
  Podstawa prawna: Konieczność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną, lub w celu wdrożenia działań podejmowanych na prośbę osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  Okres: Przez okres konieczny do przeprowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy i wykonania umowy.
 • Cel: Cele księgowe i podatkowe oraz wypełnienie obowiązków z zakresu archiwizacji.
  Zakres danych: Imię i nazwisko/ nazwa firmy, siedziba, numer rachunku bankowego, podpis.
  Podstawa prawna: Konieczność przetwarzania, aby spełnić zobowiązania prawne nałożone na Spółkę przez prawo.
  Okres: Przez obowiązkowy okres 10 lat, chyba że prawo przewiduje dłuższe okresy.
 • Cel: Wykonanie jakichkolwiek roszczeń Spółki (przechowywanie danych koniecznych jako dowody w postępowaniu sądowym).
  Zakres danych: Imię i nazwisko/ nazwa firmy, numer identyfikacyjny, siedziba, podpis.
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes.
  Okres: W okresie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu do upływu okresów przedawnienia.
 • Cel: Przedstawienie Spółki i jej partnerów na Stronie internetowej.
  Zakres danych: Imię, nazwisko, związek ze spółką, zdjęcia.
  Podstawa prawna: Zgoda.
  Okres: Przez czas trwania współpracy ze Spółką lub do momentu wycofania zgody.

9. ODWIEDZAJĄCY STRONĘ INTERNETWĄ

Jako administrator Spółka przetwarza pliki cookies związane z osobami odwiedzającymi Stronę internetową.

Pliki cookies to pliki tekstowe zawierające niewielkie elementy informacji, które są pobierane na urządzenie mobilne, komputer lub inne urządzenie podczas odwiedzania Strony internetowej. Przy każdej kolejnej wizycie na Stronie internetowej pliki cookies są przesyłane z powrotem do pierwotnej Strony internetowej lub innej strony, która rozpoznaje pliki cookies. Korzystając z plików cookies, Strona internetowa po prostu przechowuje informacje na temat odwiedzin na Stronie internetowej.

Strona internetowa korzysta z różnych kategorii plików cookies dla różnych celów. Niezbędne pliki cookies są konieczne dla utrzymania podstawowej funkcjonalności Strony internetowej. Dlatego też, aby Strona internetowa wypełniała swoją podstawową funkcję, Spółka nie może obejść się bez takich plików cookies. Niezbędne pliki cookies mogą być przetwarzane przez Spółkę bez zgody osoby odwiedzającej Stronę internetową. Wszystkie inne pliki cookies mogą być przetwarzane przez Spółkę wyłącznie za zgodą osoby odwiedzającej Stronę internetową, którą osoba odwiedzająca Stronę internetową może w każdym momencie wycofać (odrzucić) w ustawieniach plików cookies. Jednakże wycofanie zgody lub jej brak może mieć wpływ na przeglądanie Strony internetowej.

10. OSOBA, KTÓRA KONTAKTUJE SIĘ ZE SPÓŁKĄ

Jako administrator Spółka przetwarza dane osobowe osób, które kontaktują się ze Spółką za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub formularza na Stronie internetowej, dla celów, w zakresie, według podstaw prawnych i w okresach wskazanych poniżej:

 • Cel: Odpowiedzi na pytania osób je zadających.
  Zakres danych: Imię, nazwisko, adres email, numer telefonu lub nazwa firmy, numer identyfikacyjny, siedziba, stanowisko.
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes w odpowiedzi.
  Czas: Absolutnie konieczny do odpowiedzi na pytanie i dalszej komunikacji.
 • Cel:Umówienie spotkania z przedstawicielem Spółki poprzez kalendarz na Stronie internetowej.
  Zakres danych: Imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko.
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes związany z umówieniem spotkania.
  Czas: Absolutnie konieczny do organizacji spotkania i dalszej komunikacji.
 • Cel: Wysyłanie komunikatów komercyjnych dla celów marketingowych i reklamowych.
  Zakres danych: Imię, nazwisko i adres email, numer telefonu lub nazwa firmy, numer identyfikacyjny, siedziba, stanowisko.
  Podstawa prawna: Zgoda.
  Okres: Tak długo jak to jest uzasadnione i konieczne, do momentu wycofania zgody.

11. DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY I PARTNER SPÓŁKI

Spółka przetwarza dane osobowe dyrektorów i współpracowników Spółki dla celów, w zakresie, według podstaw prawnych i w okresach wskazanych poniżej:

 • Cel: Administracja przedsiębiorstwa.
  Zakres danych: Imię i nazwisko, data urodzenia lub numer urodzenia, miejsce zamieszkania i stałego pobytu, adres email, numer telefonu, podpis.
  Podstawa prawna: Konieczność przetwarzania, aby spełnić zobowiązania prawne nałożone na Spółkę przez prawo.
  Czas trwania: Tak długo jak jest to konieczne.
 • Cel: Cele księgowe i podatkowe, wypełnienie obowiązków z zakresu archiwizacji.
  Zakres danych: Imię i nazwisko, data urodzenia lub numer urodzenia, miejsce zamieszkania i stałego pobytu, numer rachunku bankowego, podpis.
  Podstawa prawna: Konieczność przetwarzania, aby spełnić zobowiązania prawne nałożone na Spółkę przez prawo.
  Okres: Przez absolutnie konieczny okres wynoszący 10 lat, chyba że prawo przewiduje dłuższe terminy.
 • Cel: Przedstawienie Spółki na Stronie internetowej.
  Zakres danych: Imię, nazwisko, stanowisko, zdjęcie.
  Podstawa prawna: Zgoda.
  Okres: W okresie sprawowania funkcji Dyrektora Zarządzającego Spółki lub do momentu wycofania zgody.

2. DOBROWOLNOŚĆ UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, udostępnia Spółce swoje dane osobowe dobrowolnie. Brak udostępnienia danych osobowych może mieć wpływ na możliwość zawarcia umowy przez Spółkę lub wykonania przez nią zobowiązań wobec osoby, której dane dotyczą, w oparciu o konieczną znajomość informacji o osobie, której dane dotyczą, w tym danych osobowych.

3. ODBIORCY I PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE

Podmioty przetwarzające dane osobowe:

 • Usługi księgowe
 • Przechowywanie, serwer poczty elektronicznej, kalendarz, telekonferencje
 • Usługi marketingowe
 • Dostawcy usług informatycznych, przedstawiciele handlowi: Xelto Digital Sp. z o.o.
 • Przetwarzanie plików cookies

Odbiorcami danych osobowych mogą być właściwe organy administracji państwowej (urząd podatkowy, zakład ubezpieczeń społecznych, itd.).

Należy jednak zauważyć, że – z uwagi na zmieniające się osoby będące dostawcami niektórych usług – nie ma możliwości wskazania wszystkich obecnych i przyszłych podmiotów przetwarzających dane osobowe. W związku z tym podana wyżej lista podmiotów przetwarzających może się z czasem zmienić.

Spółka nie przekazuje danych osobowych żadnej organizacji międzynarodowej.

4. METODA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka oraz – tam, gdzie ma to zastosowanie – podmioty przetwarzające przetwarzają dane osobowe ręcznie (w formie elektronicznej) i elektronicznie w sposób zautomatyzowany.

Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosuje się zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji, w tym profilowania.

5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Aby zabezpieczyć dane osobowe, Spółka dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć je przed niewłaściwym wykorzystaniem. W ramach swojej działalności Spółka zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zapobiegać występowaniu incydentów związanych z bezpieczeństwem, i zawsze będzie stosować wyłącznie sprawdzone rozwiązania techniczne.

Zawsze jednak występuje pewne ryzyko, że wystąpi przeciek, niewłaściwe wykorzystanie lub strata danych osobowych. Jeżeli – pomimo wszelkich starań Spółki – wystąpi incydent związany z bezpieczeństwem i będzie on stanowił poważne ryzyko dla praw i swobód osoby, której dane dotyczą, Spółka niezwłocznie poinformuje osobę, której dane dotyczą, o takim fakcie za pomocą udostępnionego adresu email oraz poprzez opublikowanie takiej informacji na Stronie internetowej z uwzględnieniem wszystkich koniecznych szczegółów.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Spółki potwierdzenie, czy dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane czy nie, a jeżeli tak, ma ona prawo dostępu do takich danych osobowych i następujących informacji:

  1. cele przetwarzania danych osobowych;
  2. kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
  3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
  4. przewidywany okres, w którym dane osobowe będą przetwarzane, lub – jeżeli nie można go ustalić – kryteria wykorzystywane do ustalenia takiego okresu;
  5. istnienie prawa do domagania się od Spółki poprawy lub usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ograniczenia ich przetwarzania lub wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
  7. wszelkie dostępne informacje na temat źródła danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo domagać się od Spółki kopii przetwarzanych danych osobowych pod warunkiem, że nie ma to negatywnego wpływu na prawa i swobody innych osób. Za dodatkowe kopie wydawane na żądanie osoby, której dane dotyczą, Spółka może naliczać uzasadnioną opłatę w oparciu o koszty administracyjne. W sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, składa wniosek w formie elektronicznej, informacje zostaną udostępnione w powszechnie stosowanej formie elektronicznej, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażyczy sobie inaczej.

b) Prawo do poprawy danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo bez nieuzasadnionej zwłoki uzyskać od Spółki poprawę niepoprawnych danych osobowych na swój temat. Uwzględniając cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzupełnić niekompletne dane osobowe, w tym przedstawić oświadczenie uzupełniające.

c) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Spółki usunięcia danych osobowych związanych z osobą, której dane dotyczą, bez nieuzasadnionej zwłoki, a Spółka ma obowiązek usunąć dane osobowe bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli którykolwiek z następujących powodów ma zastosowanie:
  • dane osobowe nie są już potrzebne dla celów, dla których były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, wycofa zgodę, na podstawie której dane osobowe były przetwarzane, i nie ma żadnej innej podstawy prawnej dla przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, zgłosi uzasadnione zastrzeżenia do przetwarzania danych osobowych;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą być usunięte, aby wypełnić obowiązek prawny określony w przepisach Unii Europejskiej i Czech;
  • dane osobowe były gromadzone w związku z ofertą usług społeczeństwa informatycznego na podstawie zgody wydanej przez dziecko.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Spółki ograniczenia przetwarzania w każdym z następujących przypadków:

  • osoba, której dane dotyczą, zaprzecza dokładności danych osobowych – na okres potrzebny Spółce do weryfikacji dokładności danych osobowych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a w zamian domaga się ograniczenia ich użytkowania;
  • Spółka nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

e) Prawo do przenoszenia danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo odebrać dotyczące jej dane osobowe, które przedstawiła Spółce, w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przeniesienia takich danych do innego administratora bez wstrzymania takiego przeniesienia przez Spółkę w przypadku, gdy:

  1. przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub dotyczy ona przetwarzania danych osobowych dla celów zawarcia i wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą; a jednocześnie
  2. przetwarzanie odbywa się automatycznie.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo domagać się od Spółki przeniesienia danych osobowych bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych nie może mieć negatywnego wpływu na prawa i swobody innych osób.

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego lub profilowania, dane osobowe nie będą już przetwarzane dla tych celów.

Sprzeciw zostanie oceniony, a następnie Spółka poinformuje osobę, której dane dotyczą, czy sprzeciw został przyjęty i Spółka nie będzie już przetwarzać danych czy też sprzeciw nie był uzasadniony i przetwarzanie nadal będzie miało miejsce. Do momentu rozstrzygnięcia sprzeciwu przetwarzanie będzie ograniczone.

g) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do niepodlegania jakimkolwiek decyzjom opartym wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie (tj. jakąkolwiek formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na ich wykorzystywaniu do oceny pewnych osobowych aspektów dotyczących osoby, której dane dotyczą), które ma dla niej skutki prawne lub dotyka ją istotnie w podobny sposób. Prawo to nie ma zastosowania, jeżeli zautomatyzowane decyzje są konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Spółką lub bazują na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą; w takich jednak przypadkach osoba, której dane dotyczą, ma prawo do ludzkiej interwencji w zautomatyzowane decyzje Spółki, prawo do wyrażenia własnej opinii i prawo do kwestionowania zautomatyzowanych decyzji.

h) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych przez Spółkę do organu nadzorczego.

7. Postanowienia końcowe

Spółka nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.

Spółka ma prawo jednostronnie zmienić niniejsze zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Niniejsze zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych wchodzą w życie z dniem 11.08.2023 r.